DO 4. JULA MOGUĆNOST DA SE REPROGRAMIRA PORESKI DUG

0
- reklama -

Beograd – Poreski dužnici u Srbiji mogu od danas do 4. jula da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu.


Te novine predvidjene su novim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a zahtev za reprogram dužnik može da podnese samo jednom.
Maksimalni rok za otplatu poreskog duga, koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci.
Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi.
Poreska uprava

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbedjenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i gradjani čiji je dug do 200.000 dinara.
Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze otpisuje se kamata na otplaćeni dug, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti.
U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.

izvor Beta

- reklama -
- reklama -