7 C
Kraljevo
petak 24.03.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaVestiDUALNO OBRAZOVANJE U KRALJEVAČIM ŠKOLAMA

Poslednje vesti

DUALNO OBRAZOVANJE U KRALJEVAČIM ŠKOLAMA
D

- marketing -

U okviru projekta EP4A: Evropsko partnerstvo za stručnu praksu u preduzećima, koji sa partnerima realizuje PKS – Regionalna privredna komora, održan je još jedan info dan i potpisan memorandum o saradnji.


Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora za Moravički i Raški upravni okrug, održan je još jedan info dan, u kojem je u Gradskoj upravi grada Kraljeva potpisan memorandum o razumevanju i ispostavljanju partnerstva za učenike kroz rad u preduzećima – dualno obrazovanje.

Regionalna privredna komora Kraljevo, Srednje škole i privredni partneri danas su potpisali memorandum o razumevanju i uspostavljanju partnerstva za učenje kroz rad u preduzećima.

Potpisivanju je prethodio info dan na kojem je Regionalna privredna komora Kraljevo još jednom predstavila projekat koji partnerski radi sa Obrtničko komorom Hrvatske i drugim partnerima iz Inostranstva.

Memorandum o razumevanju i uspostavljanju partnerstva za učenje kroz rad u preduzećima predstavlja krunu projekta koju je Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga počela da sprovodi pre dve godine.

Info dan 8

“To je u stvari promocija i približavanje sistemu dualnog obrazovanja i na neki način potpisivanjem ovog memoranduma prisutni privrednici i škole, Školska uprava i Grad Kraljevo koji je stao iza ovoga, mi smo zaokružili ovu priču i ove godine smo nastavili pripremu za ulazak u dualno obrazovanje koje će u punom zakonskom okviru krenuti 2019/2020, školske godine”, rekao je Zvonko Tufegdžić, direktor RPK za Moravički i Raški upravni okrug

“Ovo je jedan veliki uspeh školske uprave i našeg obrazovanja, koje ima za cilj da obrazuje mlade ljude, da se smanji broj nezaposlenih, da učenici kroz rad steknu kompetencije i da što pre dođu do posla”, kaže Bojana Marinković, naćelnica Školske uprave Raškog upravnog okruga.

Sastanku i potpisivanju memoranduma prisustvovali su i privrednici koji su već ušli u sistem dualnog obrazovanja u saradnji sa kraljevačkim srednjim stručnim školama ali i Turska kompanija Euro taj, koja će u Kraljevu izgraditi pogon za proizvodnju džinsa, dok će preduzeću “Moja soba”, koje se bavi proizvodnjom nameštaja ovo biti druga godina saradnje sa kraljevačkom Šumarskom školom.

“Imali smo petoro učenika, ove godine smo planirali da to bude deset i ići ćemo sve više i više, jer smo firma koja zavisi od ljudskog resursa. Nadam se da će se i drugi preduzetnici uključiti i na ovaj način rešiti problem nedostatka kvalifikovane radne snage”, rekao je Branko Petrović, vlasnik preduzeća “Moja soba”.

Info dan 1 

Danas je pet kraljevačkih stručnih škola potpisalo ugovore sa poslodavcima a taj broj će biti veći na nivou Raškog i Moravičkog upravnog okruga.

ŠTA JE DUALNO OBRAZOVANJE?

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i stavovi (kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Poslodavac je pravno ili fizičko lice koje ispunjava propisane uslove za čenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih odgovarajućim planom i programom nastave i učenja.

Info dan 12

“Učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca, stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u odrađenom zanimanju ili grupi zanimanja.

Principi dualnog obrazovanja

1) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju;

2) relevantnost – usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada;

3) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja;

4) celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim oblastima života i rada;

5) pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma;

6) jednake mogućnosti – sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje i druga lična svojstva;

7) partnerstvo – saradnja organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, strukovnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;

8) profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika;

9) osiguranje kvaliteta – obezbeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima dualnog obrazovanja.

Info dan 14

Ciljevi dualnog obrazovanja

1) obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada;

2) obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje;

3) razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti, kreativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog pojedinca;

4) obezbeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj;

5) razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu;

6) razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu;

7) razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i samostalnog donošenja odluka.

Info dan 3

Obim i način učenja

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi najmanje 50 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju iznosi najmanje 45 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Učenje kroz rad kod poslodavca može da se vrši tokom čitave školske godine u periodu od 8 do 20 časova, najduže osam sati dnevno odnosno najviše 35 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Učenje na radu se izvodi kod poslodavca u celosti. Deo učenja kroz rad može da se izvodi i u školskoj radionici ukoliko je to predviđeno planom i programom nastave i učenja odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini.

Info dan 7

Ukoliko se deo učenja kroz rad izvodi u školskoj radionici, škola mora posedovati materijal i opremu neophodnu za realizaciju dela učenja kroz rad koji nije mogao biti ostvaren kod poslodavca.

U školi je dozvoljeno realizovati najviše 20 odsto od broja časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad

1) obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane odgovarajućim planom i programom nastave i učenja;

2) raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog profila;

3) raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora skladu sa planom i programom nastave i učenja;

4) obezbeđivanje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu;

5) da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije;

6) da odgovorno lice kod poslodavca nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv: života i tela; sloboda i prava čoveka i građanina; prava po osnovu rada; časti i ugleda; polne slobode; braka i porodice; intelektualne svojine; imovine; privrede; zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti računarskih podataka; ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije; državnih organa; pravosuđa; javnog reda i mira; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i Vojske Srbije.

Info dan 6

Model dualnog obrazovanja, koji podrazumeva učenje kroz rad, primenjivaće se za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine, kao deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto, a najviše 80 odsto od ukupnog broja časova stručnih predmeta.  Učenje kroz rad se realizujetokom školske godine u period od 8 do 20 časova, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, i to kod jednog ili više poslodavaca.

Struktura upisa učenika za obrazovne profile dualnog obrazovanja biće utvrđena u skladu sa potrebama privrede i mogućnostima daljeg školovanja, a u pripremi plana upisa učestvovaće i poslodavci.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -