11 C
Kraljevo
subota 25.05.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvoLIČNI STAV: ZORAN NIKOLIĆ, NOVINAR I EKOLOŠKI AKTIVISTA

Poslednje vesti

LIČNI STAV: ZORAN NIKOLIĆ, NOVINAR I EKOLOŠKI AKTIVISTA
L

- marketing -

Potpisi građana kao ohrabrenje i  opomena  odbornicima Skupštine grada Kraljeva da rade svoj posao!

O ekolgoji, zaštiti životne sredine, i koliko se u Kraljevu radi na na ovim aktivnostima za Kraljevo Online govori Zoran Nikolić, novinar, ekološki aktivista i osnivač Kraljevačkog razvojnog centra

U Kraljevu se, godinama unazad, sprovode, manje – više uspešno, mere unapređenja energetskih svojstava javnih objekata, zgrada za kolektivno stanovanje i individualnih kuća, što zaslužuje pohavle. Raste, iz godine i godinu i visina sredstava koja se iz budžeta grada opredeljuje za sufinansiranje ovih mera, koje se sprovode uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike najčešće, ali i Ministarstva za zaštitu životne sredine u zadnje dve – tri godine. Sigurno je da su neke od tih mera, a pre svega mere zamene neefikasnih koltalrnica koje troše fosilna goriva, mazut i ugalj pre svega, uticale da se smanjuje broj dan tokom grejenih sezona sa prekoračenjima dozvoljenih graničnih vrednosti suspendovanih mikro čestica PM 10 i PM 2,5 koje ozbiljno ugrožavaju zdravlje građana. I ovo je, van svake sumnje za pohvalu. Ali postignuto ne treba da nas zavarava da smo rešili problem zagađenog vazduha a još manje da smo u dovoljnoj meri, shodno mogućnostima lokalne zajednice, doprineli smanjivanju emisije ugljen dioksida i dugih gasova sa efektom staklene bašte koji utiču na klimatske promene.

Država Srbija je  bila u obavezi da, kao potpisnica Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, donese Integrisani nacionalni  energetski i klimatski plan (INEKP). Stiglo se, posle dvogodišnjeg rada, krajem 2023. godine do Nacrta ovog dokumenta koji, između ostalog, predviđa da se, u Srbiji, do 2030. godine, dostigne cilj, 30% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora. Ovako projektovani ciljevi podrazumevaju da se u lokalnim samoupravama, na bazi izmenjenih i novih normativnih propisa u sektoru energetike na nacionalnom nivou, usvajaju i donose dokumenti  javnih politika i u sektoru  lokalne energetike.

Na žalost u Kraljevu se na tome nedovoljno radi. Zato i imamo situaciju da su do sada preduzete mere koje smo već pohvalili i pobrojali indukovane sa strane, nalozima, uputstvima i javnim pozivima resornih ministarstava a gotovo ni jedna od njih nije produkt lokalnih planskih aktivnosti.

Jer, mi  u Kraljevu imamo „isčilelu“ Strategiju razvoja donetu još 2015. godine sa projekcijama do 2020. godine  a nemamo ni Plan i program energetske efikasnosti grada. A taj dokument  je, za oblast energetike, prepoznat inače i kao velikog zagađivača životne sredine, vazduha pre svega, i velikog potrošača sredstava iz javnih prihoda grada krovni dokument čije bi dobro planirane mere i aktivnosti mogle da utiču ne samo na kvalitet životne sredine i zdravlja stanovništva nego i na ukupan ekonomski razvoj lokalne zajednice. Kasnilo se nekoliko godina sa uvođenjem Sistema energetskog menadžmenta, u odnosu na obaveze iz zakona, a tek matra 2023. godine donet je Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva (Sl.list grada  Kraljeva broj 8. od 27. februara 2023. godine.

O tome kakav  odnos  prema planiranju i obavezama  lokalnih samouprava, koje proističu iz brojnih zakona i podzakonskih akata, imaju donosioci odluka u gradu najrečitije govori jedan, na žalost ne i usamljeni primer iz sektora lokalne eenrgetike.
U već pomenutom Pravilniku  o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva, u njegovom članu 5. kaže se izričito da, „Član Gradskog veća zadužen za poslove energetske efikasnosti kordinira rad subjekata sistema energetskog menadžmenta na nivou grada, prati realizaciju i funkcionsanje SEM-a, i informiše Gradsko veće i Gradonačelnika grada Kraljeva o radu i rezultatima na sprovođenju sistema energetskog menadžmenta“.

Za ovu oblast, u prošlom sazivu Gradskog veća niko od članova veća nije bio poimence zadužen, što do neke mere, možemo i da razumemo, bar za period do donošenja Pravilnika o uspostavljanju SEM-a. Ali od tada,  a radi se o martu 2023.godine, do danas teško je naći opravdanje. Šta više, svi većnici novog saziva Gradskog veća su na drugoj sednici održanoj 9. februara ove godine, Rešenjem dobili  pojedinačna resorna zaduženja za 13. oblasti ali ne i za energetiku.

Slična je situacija i sa Savetom za energetiku i energetsku efikasnost, koji je članom 2. Pravilnika o SEM-u grada Kraljeva, definisan kao subjekt tog sistema sa ključnom ulogom u planskom procesu u energetskom sektoru grada, poput, recimo, definisanja godišnjih ciljeva uštede energije za grad Kraljevo.

U predhodnom sazivu Skupštine grada Savet je postojao samo na papiru, tačnije održao je samo dve svoje sednice a u ovom novom sazivu još uvek nije konstituisan.

„Mi iz udruženja Kraljevački razvojni centar smo se, još u januaru ove godine, pismeno obratili Gradonačelniku i Gradskom veću, predlažući da se definišu pravila i pokrene procedura izbora člana Saveta iz reda udruženja građana što je u skadu sa članom 10. Pravilnika o SEM-u grada, ali na žalost još uvek čekamo odgovor, rekao nam je Zoran Nikolić predsednik Upravnog odbora udruženja i dodao: „Znajući da je marta 2023. godine, posle sprovedene javne nabavke, zaključen Ugovor o izradi Plana i programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za period od 2023. do 2025. godine,  smatrali smo da je važno da  javna rasprava o tom dokumentu, a što je inače zakonska obaveza, bude organizovana u uslovima zaokruženog kadrovanja među subjektima SEM-a grada. Zato smo u isčekivanju tih rešenja, uz podršku Trag fondacije, u predhodna tri meseca, sproveli  niz aktivnosti tokom kojih smo građane Kraljeva podsetili na veliki, negativni, uticaj energetskog sektora na kvalitet životne sredine, vazduha tokom grejne sezone, pre svega. Zato u petak 26.aprila  2024. godine, izlazimo na Trg srpskih ratinka, od 13.00 do 15.00 sati, da građanima Kraljeva podelimo info letak i od njih zatražimo podršku kako bi smo njihovim potpisima, ohrabrili i opomenuli odbornike Skupštine grada Kraljeva da rade svoj posao. Da  se bave planiranjem. Jer, odavno je Bedžamin Frenkiln rekao da: Ne planirati znači planirati neuspeh!“

 

 

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -