12 C
Kraljevo
četvrtak 18.04.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaVestiRENOVIRAJTE ZGRADU UZ POMOĆ GRADA

Poslednje vesti

RENOVIRAJTE ZGRADU UZ POMOĆ GRADA
R

- marketing -

Javni poziv za sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva


Sufinansiranjem projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, odnosno projekata kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, na teritoriji grada Kraljeva su obuhvaćene stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, zgrade koje su proglašene za kulturno dobro, zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama, kao i one porodične kuće koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine i koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost za nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.
Aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada, odnosno sprečavanju nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, predstavljaju:
1. Investiciono održavanje fasade radi sprečavanja štetnih posledica po bezbednost građana;
2. Unapređenje energetskih svojstava zgrade radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu;
3. Zamena upotrebljenih građevinskih materijala koji su štetni po život i zdravlje ljudi;
4. Sanacija krovova u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život, zdravlje i bezbednost ljudi, odnosno zgrada;
5. Druge aktivnosti kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Kraljevo Tanaska Rajića 38

Grad Kraljevo je budžetom grada za 2019. godinu obezbedio finansijska sredstva u iznosu od ukupno 10.000.000 dinara (sa PDV-om), za bespovratno sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva.

Grad Kraljevo bespovratno sufinansira projekte investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva u visini od najviše 50% po projektu. Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju: stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, zgrade koje su proglašene za kulturno dobro, zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama i porodične kuće koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost za nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Dokumentacija koja se podnosi za učešće po ovom javnom pozivu:
1. Prijava za učešće po javnom pozivu za sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada (koja mora biti čitko popunjena sa unetim svim traženim podacima), a koju u formi propisanog obrasca sačinjava Gradska uprava grada Kraljeva,
a) za fizička lica koja su vlasnici porodične kuće prijava mora da sadrži: ime (ime oca) i prezime, mesto prebivališta, adresa na kojoj se nalazi objekat za koji se učestvuje po ovom javnom pozivu, adresa koju podnosilac prijave odredi za dostavljanje pošte, kontakt telefon, datum podnošenja prijave i svojeručni potpis podnosioca prijave (ukoliko postoji suvlasništvo na predmetnoj nepokretnosti, potpisnici prijave sa svim traženim podacima su svi suvlasnici ili jedan suvlasnik koga su opunomoćili ostali suvlasnici – punomoćje overeno kod Javnog beležnika), godina izgradnje i slične podatke, a za porodične kuće koje su proglašene za kulturno dobro ili se nalaze u zaštićenim kulturno – istorijskim celinama i broj akta kojim je data saglasnost za izvođenje radova od strane nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture,
b) za stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade prijava mora da sadrži: poslovno ime, broj rešenje nadležnog organa kojim je stambena zajednica upisana u Registar stambenih zajednica, ime i prezime upravnika stambene zajednice (jedne ili ako više njih čini stambenu zgradu podaci za svaku stambenu zajednicu), broj rešenja nadležnog organa kojim je lice imenovano za upravnika stambene zajednice, adresa koju podnosilac prijave odredi za dostavljanje pošte, kontakt telefon, e-mail adresa, a za zgrade koje su proglašene za kulturno dobro i zgrade u zaštićenim kulturno – istorijskim celinama – broj akta o proglašenju kulturnog dobra (zaštićene kulturno istorijske celine) nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture,
2. Dokaz o vlasništvu na katastarskoj parceli i objektu za koji se podnosi prijava:
a) za fizička lica koja su vlasnici porodične kuće: izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele na kojoj je objekat – porodična kuća izgrađena (ne stariji od 6 (šest) meseci);

b) za stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele na kojoj je objekat – zgrada izgrađena (ne stariji od 6 (šest) meseci);
3. Dokaz da je podnosilac obezbedio sredstva potrebna za realizaciju projekta – bankarski izvod sa računa stambene zajednice (ne stariji od dana objavljivanja Javnog poziva);
4. Rešenje građevinskog inspektora kojim je naloženo izvođenje radova u cilju otklanjanja neposredne opasnosti po život, zdravlje i bezbednost ljudi (ukoliko je to rešenje doneto);
5. Dokaz – odluka stambene zajednice (ili svih stambenih zajednica koje čine sastavni deo stambene zgrade) o učešću po ovom javnom pozivu;
6. Dokaz da je stambena zajednica (sve stambene zajednice jedne stambene zgrade) Programom, odnosno Programima održavanja zajedničkih delova zgrade (za 2019. godinu) predvidela aktivnosti na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade za učešće u finansiranju po ovom javnom pozivu;
7. Dokaz o ranije izvedenim radovima investicionog i tekućeg održavanja na zgradi (zapisnik ili drugi odgovarajući akt nadležne inspekcije, dozvole – odobrenja o izvođenju radova na investicionom održavanju, ugovori o izvođenju radova, izjava ovlašćenog lica, odnosno upravnika stambene zajednice o izvođenju, odnosno neizvođenju radova i sl.);
8. Odobrenje izdato od strane nadležnog organa, za izvođenje radova investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, izdato u skladu sa propisima koji regulišu izgradnju objekata;
9. Tehnička dokumentacija investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada sačinjena u skladu sa posebnim propisima;
10. Dokaz da je zgrada proglašena za kulturno dobro ili se nalazi u zaštićenim kulturno – istorijskim celinama (broj akta kojim je data saglasnost za izvođenje radova Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo).

Kraljevo dron foto Saša Manić

Dokazi se mogu dostaviti u originalu, overenoj fotokopiji i fotokopiji. Ukoliko od strane grada budu opredeljena sredstva za projekat sufinansiranja po ovom Javnom pozivu, podnosilac prijave je u obavezi da, neposredno pre zaključenja ugovora o sufinansiranju, sve dokaze o ispunjenosti uslova za učešće po Javnom pozivu dostavi u originalu ili overenoj fotokopiji. Odlukom o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva”, broj 22/18) utvrđeni su sledeći Kriterijumi za rangiranje i izbor projekata sufinansiranja investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva :
1. Procena hitnosti intervencije;
2. Stepen unapređenja energetskih svojstava zgrade;
3. Namena zgrade;
4. Položaj zgrade;
5. Ranije intervencije na zgradi.

Ukoliko su projekti sufinansiranja vrednovani istim brojem bodova, prednost u dodelu sredstava ima projekat koji je dobio više bodova po osnovu hitnosti. Ukoliko su projekti sufinansiranja dobili isti broj bodova po osnovu hitnosti, prednost ima projekat za zgradu koja se nalazi u zoni po sledećom redosledu: ekstra zona, 1. zona i 2. zona, a u skladu sa članom 18. Odluke o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva”, broj 22/18), a ukoliko se zgrade nalaze u istoj zoni, prednost ima projekat koji je dobio više bodova po osnovu unapređenja energetskih svojstava zgrade.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva, počevši od 25.02.2019. godine. Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji. Prijave po ovom javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnose se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično preko prijemne kancelarije Gradske uprave grada Kraljeva na adresu: Grad Kraljevo, 36000, Trg Jovana Sarića broj 1 – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva.
Na poleđini koverta navesti ime i prezime/poslovno ime podnosioca prijave sa adresom i naznakom NE OTVARATI – Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada – ZA KOMISIJU.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom pozivu je Dragan Viktorović email dragan.viktorovic@kraljevo.org, broj telefona: 036.306.203. Neblagovremena prijava je prijava podneta nakon isteka roka za njeno podnošenje. Rok za objavljivanje nacrta Rang liste projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva je 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu. Rok za podnošenje prigovora na nacrt Rang liste je 5 dana od dana objavljivanja nacrta rang liste. Rok za donošenje konačne Odluke Gradskog veća grada Kraljeva o izboru projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva je 15 dana od dana utvrđivanja predloga Rang liste projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva.

Sredstva iz budžeta grada Kraljeva kojim se sufinansira izabrani projekat investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva uplaćuju se nakon završenih radova, u roku od 10 dana od dana dostave okončane situacije. Ukoliko vrednost radova po okončanoj situaciji bude manja od ugovorene vrednosti, grad Kraljevo zadržava pravo da sufinansira manji iznos od ugovorenog. Troškovi koji se odnose na pribavljanje dokaza koji se dostavljaju po ovom Javnom pozivu padaju na teret podnosioca prijave.
Postupak po javnom pozivu sprovodi Komisija za utvrđivanje prioriteta za sufinansiranje investicionih projekata. Javni poziv se objavljuje u na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva www.kraljevo.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva, Ibarskim novostima i servisnim informacijama elektronskih medija na području grada Kraljeva.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -